Prohlížeč webového obsahu

Vnitřní oznamovací systém společnosti Alliance Healthcare s.r.o.

Společnost Alliance Healthcare s.r.o., se sídlem Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10, IČ: 14707420, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87837 (dále jen „společnost AH“), jako povinná osoba, tímto v souladu se zákonem č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, a zákonem č. 54/2019 Z. z., o ochraně oznamovatelů protispolečenské činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, informuje, že má zaveden vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům společnosti AH a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděli v souvislosti s výkonem práce nebo jiné své pracovní činnosti u společnosti AH za dále uvedených podmínek (dále jen „VOS“). 

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl být přesvědčen, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání nepožívá právní ochrany a může být i sankcionováno dle platných právních předpisů.

Oznamovatel, který podal oznámení prostřednictvím VOS, má za podmínek dle platných právních předpisů nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením. 

Společnost AH určila příslušné osoby k přijímání a zpracování oznámení prostřednictvím VOS s tím, že jaká protiprávní jednání je možno ohlásit je uvedeno zde: 

Příslušnými osobami společnosti AH jsou:

 • Legal Director & Compliance Officer  
 • HR Manager

Odkazy na zákony: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171?text=171%2F2023 a https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-54 

Oznámení prostřednictvím VOS je možno podat příslušným osobám společnosti AH následujícími způsoby: 

 1. Elektronickou formou na e-mailovou adresu: vnitrnioznamovacisystem@a-h.cz, kterou společnost AH zřídila výlučně jen k přijímání oznámení prostřednictvím VOS.
 2. Písemnou formou poštou na adresu:

  Alliance Healthcare s.r.o.
  s označením „Vnitřní oznamovací systém – k rukám příslušné osoby“ 

  Podle Trati 624/7
  108 00 Praha 10

 3. Telefonickou formou na telefonní číslo: +420 296 567 261 v běžné pracovní době. Telefonní hovor bude zaznamenán, případně, nebudete-li s pořízením zvukové nahrávky souhlasit, zajistí společnost AH přepis záznamu hovoru. Vždy však dostane oznamovatel možnost se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky vyjádřit. 
 4. Osobní formou
  Oznamovatel si může sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou společnosti AH v jejím sídle na telefonním čísle +420 296 567 261 v běžné pracovní době nebo zasláním e-mailové zprávy na emailovou adresu: vnitrnioznamovacisystem@a-h.cz.

Oznámení prostřednictvím VOS není možné podat anonymně ale vždy jen s uvedením totožnosti oznamovatele za podmínek dle platných právních předpisů. 

Oznámení prostřednictvím VOS budou moci provádět jen osoby vykonávající práci či jinou obdobnou činnost pro společnost AH (tzn. osoby v pracovně právním vztahu, uchazeči o zaměstnání, stážisté, dobrovolníci apod. a je vyloučena možnost podávat oznámení prostřednictvím VOS pro smluvní partnery a poskytovatele služeb společnosti AH včetně jejich zástupců či zaměstnanců). 

Pokud bude společnosti AH známa u oznámení prostřednictvím VOS totožnost oznamovatele dle platných právních předpisů, vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení a o přijatých opatřeních způsobem a ve lhůtách dle platných právních předpisů. V případě, že bude podané oznámení vyhodnoceno ze strany společnosti AH jako nedůvodné nebo že se zakládá na nepravdivých informacích, bude o této skutečnosti oznamovatel také informován a oznamovatel bude poučen o možnosti podat oznámení u orgánu veřejné moci. 

Příslušné osoby společnosti AH zachovávají mlčenlivost o všech informacích uvedených v oznámení prostřednictvím VOS, tak jako i o totožnosti oznamovatele a o všech dalších skutečnostech a informacích za podmínek dle platných právních předpisů. 

Oznamovatel má možnost podat své oznámení prostřednictvím VOS. V případě, že se oznamovatel domnívá, že VOS je nedůvěryhodný, tak má možnost podat své oznámení Ministerstvu spravedlnosti České republiky nebo po splnění podmínek dle platných právních předpisů oznámení uveřejnit.